Twoje konto jest w trakcie weryfikacji. W tym momencie składanie zamówień jest niemożliwe.
Ładowanie...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób nasza Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu. Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

2. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

-       kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu;

-       w jaki sposób i dlaczego gromadzimy oraz wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu;

-       w jakich sytuacjach i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu innym podmiotom;

-       jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu w związku z tym, że przetwarzamy ich dane osobowe.

W dalszej części niniejszej Polityki znajdują się informacje dotyczące plików cookies.

Polityka znajduje zastosowanie w szczególności wtedy, gdy Użytkownik Serwisu:

a)     odwiedza nasz Serwis;

b)     dokonuje rejestracji w Sklepie;

c)     dokonuje zakupów Produktów w Sklepie;

d)     dokonuje rejestracji w Programie Beauty Club;

e)     kontaktuje się z nami za pośrednictwem Serwisu w celu uzyskania dodatkowych informacji;

f)      korzysta z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 

3. Definicje

1.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności

2.       Program Beauty Club – program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Beauty Club” przez Spółkę dla jej klientów;

3.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4.       Sklep – sklep internetowy Salon Professional prowadzony przez Spółkę w sieci Internet pod adresem www.salonprofessional.pl, którego regulamin stanowi odrębny dokument dostępny w Serwisie

5.       Spółka – Orbico Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, NIP: 6462526337, REGON: 277632751, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000046562, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.841.450,00 zł.

6.       Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, przeglądająca opublikowane w nim treści i korzystająca z funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie.

 

4. Administrator danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spółka.

2.       Spółka ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

3.       Dane kontaktowe Spółki znajdują się w zakładce „Kontakt”.

4.       Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kierując wiadomości na następujący adres email: [email protected].

 

5. Zakres danych zbieranych w Serwisie

1.       W Serwisie dostępne są funkcjonalności, z których można korzystać:

a)       anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika – dotyczy to w szczególności możliwości zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie. W takim wypadku gromadzone w Serwisie dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi Serwis;

b)       po podaniu danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Użytkownika – w sytuacji, gdy Użytkownik dobrowolnie wypełni określone formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, podając określony w nich zakres swoich danych osobowych. Zakres wymaganych danych uzależniony jest od rodzaju danej funkcjonalności/usługi, z której chce skorzystać Użytkownik.

2.       Za pośrednictwem Serwisu zbierane są następujące dane:

a)       dane gromadzone automatycznie, którymi w szczególności są następujące informacje:

-       adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

-       typ urządzenia,

-       nazwa urządzenia (identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa),

-       czas nadejścia zapytania,

-       pierwszy wiersz żądania http,

-       kod odpowiedzi http,

-       adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

-       informacje o interakcji urządzenia Użytkownika z Serwisem w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach.

Zebranie powyższych informacji pozwala Spółce lepiej zrozumieć ruch w Serwisie oraz dowiedzieć się, skąd pochodzą Użytkownicy i jakie treści są dla nich najbardziej interesujące. Spółka używa tych informacji do jej wewnętrznych analiz i do poprawy jakości i trafności Serwisu dla osób odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookies i podobnej technologii śledzenia, co zostało wyjaśnione w odrębnym dokumencie „Polityka cookies”. Informacje te będą stanowiły dane osobowe wtedy, gdy Spółka będzie mogła je skojarzyć z poszczególnymi Użytkownikami.

b)       dane osobowe podawane w Serwisie przez Użytkowników dobrowolnie poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie, wykorzystywanych w celach wyraźnie określonych przez Spółkę (np. zamówienie newslettera, rejestracja w Sklepie, dokonywanie zakupów w Sklepie, rejestracja w Programie Beauty Club, wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). W takim wypadku zakres zbieranych przez Spółkę danych osobowych odpowiada celom przetwarzania określonym przez Spółkę i wskazanym w niniejszej Polityce. W szczególności Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe/handlowe (np. dotyczące zakupów dokonywanych w Sklepie), dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z nami komunikacji.

 

6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Poniższa tabela przedstawia cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników w Serwisie:

 

Lp. Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika ze Spółką w Serwisie (w tym umowy prowadzenie konta w Sklepie, umów sprzedaży Produktów zawieranych w Sklepie), w tym realizacja praw i obowiązków wynikających z Regulaminów dostępnych w Serwisie; niezbędność wykonania zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Spółce, w szczególności związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (np. związanej z wykonaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie); niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających w szczególności na:
i. możliwości komunikacji z Użytkownikami w sprawach przez nich określonych, np. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie;
ii. dostosowywaniu treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie do oczekiwań i zachowań Użytkowników w celu zwiększenia satysfakcji korzystania z Serwisu i polepszania jakości dostępnych w nim funkcjonalności;
iii. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, umożliwiających zarządzanie Serwisem, planowanie kierunków jego rozwoju oraz udostępnianych w nim funkcjonalności, a także zwiększanie ich jakości;
iv. zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie działania Serwisu, w tym przeciwdziałaniu nadużyciom i ich skutkom, w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu;
v. możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub praw Spółki;
vi. zarządzanie relacjami oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych;
vii. wykonywaniu obowiązków raportowych Spółki (w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka), a także realizacja innych uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
4. newsletter lub telemarketing, tj. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących – w zależności od sposobu komunikacji, na który Użytkownik wyraził zgodę; zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
5. zamieszczenie danych osobowych Użytkownika będącego klientem Spółki w wyszukiwarce salonów fryzjerskich dostępnej w Serwisie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
6. przeprowadzanie badania satysfakcji z usług świadczonych przez Spółkę wobec Użytkowników będących klientami Spółki. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO


 

7. Odbiorcy danych osobowych

1.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu w celach przedstawionych przez nas powyżej Spółka może przekazać dane osobowe Użytkowników Serwisu następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)   podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom władzy publicznej),

b)   podmiotom realizującym na rzecz Spółki określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności dostawców usług logistycznych, magazynowych, informatycznych, hostingowych, kurierskich, marketingowych, prawnych.

2.       Przekazanie ww. odbiorcom danych osobowych Użytkowników Serwisu następuje wyłącznie w koniecznym w danym wypadku zakresie.

 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1.       Spółka co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

2.       Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których mowa w punkcie V. powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Spółkę podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

3.       W takiej sytuacji Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenie transferu danych, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne, np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat standardowej klauzuli umownej można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

4.       Spółka na prośbę Użytkownika Serwisu udzieli mu informacji o sposobach uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu ich udostępnienia.

 

9. Okres przechowywania danych osobowych

1.       Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.

2.       W szczególności w zakresie realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych w Serwisie dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji powyższych umów (np. przez okres prowadzenia konta w Sklepie), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania określonej dokumentacji potwierdzającej fakt wykonania umów sprzedaży Produktów w Sklepie) lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych (np. dochodzenie roszczeń lub obrona praw).

3.       Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych z udziałem Spółki lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych (w przypadku realizacji przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w niniejszej Polityce).

4.       W przypadku wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika.

 

10. Prawa Użytkowników Serwisu

1.       Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)   prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c)   prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

d)   prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)     prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

g)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

2.       Ponadto Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

11. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

1.       Podanie w Serwisie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale może być warunkiem zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie, w tym prowadzenia konta w Sklepie i zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów.

2.       W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody Użytkownika, ich podanie jest zawsze w pełni dobrowolne.

© ORBICO 2024