Twoje konto jest w trakcie weryfikacji. W tym momencie składanie zamówień jest niemożliwe. Koleston za 29,71 zł. Zamów online
Ładowanie...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALON PROFESSIONAL

§ 1. Definicje
1. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Produktu wyrażoną w polskiej walucie, umieszczoną obok informacji o Produkcie, tj. cenę Produktu uwzględniającą podatek VAT, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu.

2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


3. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych.


4. Klient – oznacza:
a) osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawierającą w Sklepie Umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług fryzjerskich lub kosmetycznych w zakresie stylizacji i pielęgnacji paznokci;
lub
b) osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność nierejestrowaną, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) w zakresie usług fryzjerskich lub kosmetycznych w zakresie stylizacji i pielęgnacji paznokci, zawierającą w Sklepie Umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie taką działalnością nierejestrowaną.


5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).


6. Konto – konto założone dla Klienta w Serwisie w wyniku procesu rejestracji.


7. Koszyk – lista Produktów sporządzona przez Klienta z oferowanych w Sklepie Produktów.


8. Produkt – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.


9. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupu Produktów w Sklepie przez Klienta.


10. Serwis – witryna internetowa Sklepu.


11. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.salonprofessional.pl prowadzony przez Sprzedawcę.


12. Sprzedawca – Orbico Sp. z o.o., 02-823 Warszawa, Oddział Salon Professional, ul. Salsy 2, NIP: 6462526337, REGON: 277632751, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000046562, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40 841 450,00 zł, adres elektroniczny do kontaktu: [email protected].


13. Umowa – umowa sprzedaży dotycząca Produktów zawierana drogą elektroniczną przez Klienta ze Sprzedawcą w Sklepie.


14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy w formie elektronicznej, zgodnej z postanowieniami Regulaminu, stanowiące ofertę nabycia Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.


15. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – rozwiązania organizacyjne i infrastrukturalne umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Klientem za pośrednictwem określonych kanałów komunikacji. Aktualne dane kontaktowe do BOK są opublikowane w Serwisie.


§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady:
a) świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną polegających na założeniu i utrzymywaniu Konta w Serwisie;
b) zawarcia i wykonywania Umów, tj. umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie.


2. Do założenia Konta w Sklepie uprawnieni są wyłącznie Klienci spełniający warunki określone w § 1 ust. 4 Regulaminu, co w szczególności oznacza, że do założenia Konta nie są uprawnione osoby nieprowadzące działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich lub kosmetycznych w zakresie stylizacji i pielęgnacji paznokci.


3. Sprzedawca może żądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Klienta wymogów, o których mowa w §1 ust. 4 Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 2 dni) przedstawić dokumenty wymagane przez Sprzedawcę pod rygorem usunięcia przez Sprzedawcę Konta Klienta z Serwisu.


4. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu przez Klienta stanowi podstawę do odrzucenia jego Zamówienia przez Sprzedawcę jako niepodlegającego realizacji, a ponadto może stanowić podstawę do usunięcia przez Sprzedawcę Konta Klienta z Serwisu.


5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczonych w nim wzorców, formularzy lub logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.


6. Serwis jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.


7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu poprzez następujące przeglądarki internetowe: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania jego pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć.


8. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu przez Klienta może odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.


9. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.


§ 3. Rejestracja
1. Złożenie Zamówienia i zakup Produktu możliwy jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie.


2. W celu dokonania rejestracji i założenia Konta Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazując wymagane w nim dane, i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W toku rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić login i hasło, dzięki którym będzie mógł logować się do Konta.


3. Dokonując rejestracji, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie w przedmiocie akceptacji postanowień Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że jest Klientem w rozumieniu § 1 ust. 4 Regulaminu, tj. spełnia wymogi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt a) lub pkt b).


4. Klient, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. b) niniejszego Regulaminu, tj. Klient prowadzący działalność nierejestrowaną w zakresie usług fryzjerskich lub kosmetycznych w zakresie stylizacji i pielęgnacji paznokci, w celu rejestracji i założenia Konta jest dodatkowo zobowiązany do złożenia i podpisania oświadczenia według treści określonej w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz przesłania go do Sprzedawcy w formie skanu na adres email: [email protected], a także w oryginale na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Oddział Salon Professional
Orbico Sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa


5. W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest Konto Klienta.


6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, a w przypadku Klienta, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. b) niniejszego Regulaminu, dopiero po przesłaniu do Sprzedawcy skanu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej i jego weryfikacji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.


7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła ustalonego w celu logowania się do Konta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.


8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.


9. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §1 ust. 12 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.


10. Klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę (poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta) o każdorazowej zmianie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w tym adresu poczty elektronicznej. W braku dopełnienia tego obowiązku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę.


§ 4. Zawarcie Umowy – składanie i realizacja Zamówień
1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie możliwe jest wyłącznie po jego zalogowaniu się do Konta.


2. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Prezentacja Produktu w Sklepie zawiera informację o jego Cenie. Polityka rabatowa stosowana przez Orbico opisana została w „Warunkach handlowych” opublikowanych w Serwisie: https:/www.salonprofessional.pl/strona/warunki_handlowe.


3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty, które chce zakupić, i dodaje je do Koszyka, a następnie wypełnia formularz Zamówienia, w którym podaje dane oznaczone jako dane obligatoryjne, w szczególności wybrany sposób dostawy i płatności, a ponadto może wskazać inne dane nieoznaczone jako dane obligatoryjne. Klient może w formularzu Zamówienia wskazać inny adres dostawy Produktów niż adres siedziby jego firmy, o ile adres ten jest powiązany z prowadzoną przez Klienta działalnością (w tym miejscu przypominamy, że zgodnie z niniejszym Regulaminem osobami uprawnionymi do nabywania Produktów w Sklepie są wyłącznie Klienci).


4. Sprzedawca umożliwia Klientowi zakup Produktów w charakterze konsumenta, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. jako osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli Klient chce skorzystać z takiej możliwości, zaznacza odpowiednie pole w formularzu Zamówienia, tj. „Kupuję jako osoba prywatna” oraz wypełnia pozostałe obligatoryjne pola formularza. Klientowi, który zdecyduje się na zakup Produktów jako osoba prywatna, czyli jako konsument, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługują wszelkie prawa konsumenckie wynikające z obowiązujących przepisów polskiego prawa.


5. Ponadto w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca stosuje odpowiednie przepisy dotyczące konsumenta wobec Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą w Sklepie umowę nabycia Produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


6. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego Koszyka.


7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Klienta pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez zaznaczenie przez Klienta pola „Zamawiam i płacę”.


8. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zakupu Produktu objętego Zamówieniem.


9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wskazującego numer Zamówienia, zamówiony Produkt, cenę jednostkową i zbiorczą Produktów, koszty dostawy, adres dostawy.


10. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do Klienta oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Klienta oferty zakupu Produktu objętego Zamówieniem.


11. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy zawartej w wyżej wskazany sposób do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Klientowi w akceptacji Zamówienia.


12. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.


13. Umowa zawierana jest w języku polskim.


14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.


15. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


16. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.


17. Dostawa realizowana jest zwykle w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia skompletowania Zamówienia (z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu).


§ 5. Dostępność Produktów
1. Informacje o orientacyjnej dostępności Produktu w Sklepie dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy.


2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Klient ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia otrzymania powyższej informacji:
a) zaakceptować wydłużony czas realizacji Zamówienia,
b) anulować Zamówienie w całości, co wiąże się ze zwrotem płatności dokonanej przez Klienta tytułem zapłaty za zamówione Produkty.


3. Klient wyraża decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, w wiadomości wysłanej do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.


§ 6. Sposoby płatności
1. Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana przez Klienta przy zastosowaniu jednego ze wskazanych poniżej sposobów płatności:
a) system płatności elektronicznych online,
b) karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro,
c) płatność u kuriera przy odbiorze,
d) płatność odroczona (sposób płatności dostępny wyłącznie dla Klientów spełniających określone warunki handlowe wynikające z odrębnej umowy zawartej ze Sprzedawcą).


2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz kart płatniczych jest Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A.


3. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w ust. 1 pkt a) lub b) powyżej dostawa Produktów objętych Zamówieniem realizowana jest na rzecz Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy zapłatą pełnej kwoty Ceny za zamówione przez Klienta Produkty powiększonej o koszty dostawy Produktów.


4. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku systemów płatności elektronicznych przelew wypełniany jest automatycznie.


5. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty pełnej Ceny za zamówione przez Klienta Produkty powiększonej o należny podatek VAT oraz koszty dostawy Produktów niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku otrzymania przez Sprzedawcę powyższej zapłaty w terminie 3 (słownie: trzech) dni od momentu otrzymaniu przez Klienta akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie Klienta, o czym poinformuje go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.


6. Każda wpłata otrzymana z tytułu zapłaty Ceny za Produkty zamówione przez Klienta będzie dokumentowana fakturą. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient zgłasza Sprzedawcy żądanie uzyskania faktury VAT potwierdzającej zakup Produktów w Sklepie i jednocześnie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta bądź podczas składania Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odstąpić od wystawienia faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w wersji elektronicznej.


7. Faktura dokumentująca zakup Produktów w Sklepie wystawiana będzie przez Sprzedawcę zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu Zamówienia. W przypadku Klienta dokonującego zakupu w charakterze konsumenta, tj. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wystawi fakturę imienną.


§ 7. Dostawa
1. Koszty dostarczenia Produktu są podawane w Serwisie. Są one niezależne od Ceny, a Klient ma obowiązek pokryć je w całości.


2. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu.


3. Odbierając dostarczoną przesyłkę z Produktami, Klient ma obowiązek ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego) i sprawdzić, czy posiada ona uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Produktu jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem.


4. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia w tym zakresie reklamacji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu, chyba że osobą kupującą jest Klient, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (tj. Klient dokonujący zakupu Produktów w charakterze konsumenta) lub Klient, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu (tj. Klient – przedsiębiorca zawierający umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego).


§ 8. Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Jeżeli zakupiony Produkt ma wady, Klient może złożyć reklamację.


2. Wadliwy Produkt wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacji należy przesłać na poniższy adres:
JAR-SERWIS
ul. Jagiellońska 52
03-463 Warszawa


3. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży reklamowanego Produktu lub jego kserokopii. W celu sporządzenia pisemnego zgłoszenia reklamacji zachęcamy do skorzystania z Formularza reklamacji, którego wzór został określony w Załączniku nr 5 do Regulaminu.


4. Zgłoszenia reklamacyjne złożone przez klienta, który nie posiada statusu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu (tj. statusu konsumenta) lub statusu, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu (tj. statusu przedsiębiorcy zawierającego umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego), niezawierające elementów, o których mowa w ust 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.

5. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji złożonej przez Klienta Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.


6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi pisemnie lub inną drogą, tj. e-mailową lub telefoniczną, jeżeli Klient podał tego rodzaju dane do kontaktu w zgłoszeniu reklamacyjnym.


7. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę (w takim wypadku zwrotowi przez Sprzedawcę podlega koszt równy najniższemu kosztowi wysyłki dostępnemu w Sklepie). Sposób i termin wysyłki zostaną wskazane po rozpatrzeniu reklamacji.


7. Zwrot zakupionych Produktów przez Klienta, który nie posiada statusu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu (tj. statusu konsumenta) lub statusu, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu (tj. statusu przedsiębiorcy zawierającego umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego), możliwy jest wyłącznie w wyniku postępowania reklamacyjnego, na skutek którego reklamacja Klienta została uwzględniona przez Sprzedawcę.


8. Klient, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (tj. Klient dokonujący zakupu Produktów w charakterze konsumenta) lub Klient, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu (tj. Klient – przedsiębiorca zawierający umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego) może dokonać zwrotu Produktów zarówno w wyniku postępowania reklamacyjnego, jak również w ramach realizacji swojego uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 10 Regulaminu.


§ 9. Odpowiedzialność
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta podlega następującym ograniczeniom:
a) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Klientowi;
b) w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących okoliczności:
• jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy zawartej w Sklepie zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (nie dotyczy to osób, z których pomocą Sprzedawca wykonuje Umowę);
• jeżeli niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu/Serwisu wynikały z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła do logowania się na Konto;
• siły wyższej;
• niewłaściwe lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu przez Klienta;
• planowej, krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
c) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
d) odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę korzyści przez Klienta jest w każdym przypadku wyłączona;
e) całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia, w związku z którym powstała szkoda Klienta.


3. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy opisane w ust. 2 powyżej nie mają zastosowania w stosunku do Klienta, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (tj. wobec Klienta dokonującego zakupu Produktów w charakterze konsumenta), a także w stosunku do Klienta, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu (tj. wobec Klienta przedsiębiorcy zawierającego umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego).


§ 10. Odstąpienie od Umowy (zwrot Produktów)
1. Klient, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (tj. Klient dokonujący zakupu Produktów w charakterze konsumenta), a także Klient, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu (tj. Klient – przedsiębiorca zawierający umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego), jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z Produktem, bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie.


2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwracanym Produktem/Produktami, należy przesłać na adres:
Orbico Supply DC
Strefa Salon Professional
Teresin Gaj 1
96-515 Teresin

3. W celu przygotowania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zachęcamy do skorzystania z Formularza odstąpienia od Umowy określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.


4. Niezależnie od wskazanej powyżej procedury zwrotu Produktów zachęcamy do zawiadomienia Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Produktu drogą elektroniczną na adres: [email protected].


5. Zwracany Produkt/Produkty powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu z logo marki (o ile dany Produkt takie opakowanie posiadał) i nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania.


5. Zalecamy odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie.


7. Szczegółowa informacja dotycząca sposobu korzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), została zamieszczona w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.


8. W każdej chwili Klient może zwrócić się do naszego Doradcy Handlowego po pomoc w realizacji prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w Sklepie odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które mogą mieć zastosowanie.


2. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą), a także administratorem danych osobowych przedstawicieli Klientów, jest Sprzedawca. W przypadku zakupu produktów marek Wella Company Sprzedawca jest Współadministratorem tych danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Załączniku nr 6.


3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Polityka prywatności”.


4. Sprzedawca chroni zebrane dane osobowe Klientów oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień, które na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przysługują Klientowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu (tj. Klientowi dokonującemu zakupu Produktów w charakterze konsumenta), a także Klientowi, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu (tj. Klientowi – przedsiębiorcy zawierającego umowę nabycia Produktów niemającą dla niego charakteru zawodowego). W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klientów, o których mowa w § 4 ust. 4 i ust. 5 niniejszego Regulaminu niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.


3. Regulamin może ulec zmianie z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
a) Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
• konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
• konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego mającego wpływ na treść Regulaminu;
• wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania Serwisu lub Sklepu lub procesu sprzedaży Produktów w Sklepie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Klienta przed zmianą Regulaminu.
b) Sprzedawca umieści informację o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie stale publikowana na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych;
c) Niezależnie od powyższego Klienci posiadający w Serwisie Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej wskazane przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Jeżeli Klient posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Klienta z Serwisu.


4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Serwisu „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.


5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy lub sposobu funkcjonowania Sklepu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.


6. Klient dokonujący zakupu Produktów w charakterze konsumenta, tj. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).


7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


8. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1 – Polityka prywatności
Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy
Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca korzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, przysługującego na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności nierejestrowanej
Załącznik nr 5 – Wzór formularza reklamacji
Załącznik nr 6 - Informacja o współadministrowaniu


9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2022 r.

© ORBICO 2024