Twoje konto jest w trakcie weryfikacji. W tym momencie składanie zamówień jest niemożliwe. Koleston za 33,95 zł. Zamów online
Ładowanie...

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, że:

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych, w przypadku zakupu produktów marek z portfolio Wella Company, są:

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Salsy 2, NIP: 6462526337, REGON: 277632751, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000046562, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.841.450,00 zł (dalej jako „Orbico”)

oraz

Wella International Operations Switzerland S.à r.l., z siedzibą w Szwajcarii przy Chemin Louis-Hubert 1, 1213 Petit-Lancy (dalej jako „Wella”).

2.  Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizowania Państwa uprawnień:

  • za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa, co do ustaleń dotyczących współadministrowania, odpowiedzialne jest Orbico;
  • Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy z którym możecie się Państwo kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych, pisemnie na adres: Orbico Sp. z o.o. Oddział Salon Professional, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, bądź elektronicznie na adres: [email protected];
  • za realizację Państwa uprawnień, wynikających z RODO odpowiada przede wszystkim Orbico, jednakże wszelkie żądania, pisma i wnioski możecie Państwo kierować również na adres Wella;
  • każdy z Współadministratorów jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych Osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów obejmują: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail), historię sprzedaży.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach wspólnego celu, którym jest konieczność prawidłowej realizacji obowiązków umownych regulujących współpracę Współadministratorów w zakresie sprzedaży, dostawy i logistyki, zapewnienia kontaktu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, archiwizacji danych, jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto Wella będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. Po tym terminie dane nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że, konieczność pozostawienia pewnych dokumentów (finansowo – księgowych) będzie wynikać z przepisów prawa.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych, oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne;

c) prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź gdy obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które dokonywane jest z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przy czym przysługuje ono w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Państwa dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom władzy publicznej), podmiotom realizującym na rzecz Współadministratorów określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności dostawców usług logistycznych, magazynowych, informatycznych, hostingowych, kurierskich, marketingowych, prawnych. Przekazanie ww. odbiorcom danych osobowych następuje wyłącznie w koniecznym w danym wypadku zakresie.

8. Co do zasady Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże w sytuacji w której takie przekazanie jest konieczne, bądź prawnie uzasadnione, przekazujący Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia transferu danych, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne (np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską). Mają Państwo prawo do uzyskania kopii tych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz przez Współadministratorów.

10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

    •  
© ORBICO 2024