Twoje konto jest w trakcie weryfikacji. W tym momencie składanie zamówień jest niemożliwe.
Ładowanie...

Regulamin programu Beauty Club

Definicje
1. „Regulamin Programu”, zwany dalej Regulaminem oznacza regulamin Programu lojalnościowego skierowanego do klientów firmy Orbico Sp. z o.o., zwanej dalej „Orbico” lub „Zarządzającym Programem”, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, w szczególności zasady przyznawania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody.
2. „Zarządzającym Programem” jest firma Orbico Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Salsy 2 w Warszawie, która jest głównym i jedynym organizatorem Programu lojalnościowego Beauty Club.
3. „Program lojalnościowy Beauty Club”, zwany dalej Programem Beauty Club oznacza program lojalnościowy organizowany i prowadzony przez Orbico, stanowiący kompleksową usługę marketingową świadczoną przez Zarządzającego Programem na rzecz Uczestników, w którym:
a) klient będący Uczestnikiem Programu Beauty Club jest nagradzany za nabywanie Towarów objętych Programem Beauty Club poprzez przyznawanie Punktów na Konto Uczestnika;
b) Uczestnik, który zgromadzi wystarczającą ilość Punktów na swoim Koncie Uczestnika, może nabyć atrakcyjne produkty, wyszczególnione w Katalogu Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, za 1 zł netto + VAT.
4. „Uczestnikiem” określa się przedsiębiorstwo prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług fryzjerskich (określone jako „Salon”), które spełni wymogi przystąpienia do Programu, wskazane w niniejszym Regulaminie.
5. „Formularz Przystąpienia do Programu” oznacza formularz, na podstawie którego następuje przystąpienie do Programu Beauty Club. Formularz dostępny jest w formie pisemnej i elektronicznej. Formularz wypełniony i przekazany Orbico zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Programu, stanowi wniosek o przyjęcie danego przedsiębiorstwa do Programu jako Uczestnika.
6. „Punkty” oznaczają punkty przyznane na Konto Uczestnika w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów bezpośrednio od Orbico.
7. „Konto Uczestnika” oznacza konto Uczestnika, utworzone w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostępne po podaniu przez Uczestnika utworzonego przez niego Loginu i Hasła.
8. „Towary” objęte Programem oznaczają te produkty następujących marek: Wella Professionals, System Professional, Londa Professional, NIOXIN, Sebastian Professional, OPI, ghd, Seb Man, TT, Valera, Fromm, których nabycie, zgodnie z decyzją Zarządzającego Programem, skutkuje przyznaniem Punktów na Konto Uczestnika.
9. „Informacja o Stanie Konta Uczestnika” oznacza informację o liczbie Punktów przyznanych, odjętych i unieważnionych na Koncie Uczestnika, dostępną dla Uczestnika - zgodnie z niniejszym Regulaminem;
10. „Stan Konta Uczestnika” oznacza aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestników na Koncie Uczestnika uwzględniając Punkty przyznane, odjęte i unieważnione;
11. „Katalog Nagród” oznacza katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, określający listę Nagród i liczbę Punktów, które powinny zostać zgromadzone przez Uczestników na Koncie Uczestnika w celu skorzystania z oferty wykupu Nagrody za 1 zł netto + VAT.
12. „Nagroda” oznacza każdą nagrodę, w formie rzeczowej wyszczególnioną w Katalogu Nagród, którą można nabyć za Punkty, na warunkach wskazanych w Regulaminie.
13. „Tabela Przeliczeniowa Punktów” oznacza aktualną tabelę przygotowaną przez Zarządzającego Programem, która określa liczbę Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie przez Uczestnika Towarów objętych Programem Beauty Club.
14. „Serwis” oznacza stronę internetową https://salonprofessional.pl/beautyclub, wykorzystywaną przez Zarządzającego Programem do prowadzenia Programu.


I. Informacje Ogólne
1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu Beauty Club.
2. Program Beauty Club jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym wyłącznie do klientów Orbico, o których mowa w punkcie II. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Pracownicy Orbico nie są upoważnieni bezpośrednio do reprezentowania firmy, do składania w jej imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem naliczania Punktów, dystrybucji materiałów i fakturowania Uczestników Programu Beauty Club w imieniu Zarządzającego Programem, jak również wydawania Nagród, jeśli jest to przewidziane w stosunku do danej Nagrody.
4. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do samodzielnego zbierania Punktów. Prawo do dysponowania Kontem Uczestnika, w szczególności prawo do wymiany Punktów na Nagrody oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych na Koncie Uczestnika.


II. Jak zostać Uczestnikiem Programu Beauty Club
1. W Programie nie mogą brać udziału klienci Orbico zarejestrowani w systemach Orbico, jako prowadzący działalność Hurtową z przypisanym do działalności gospodarczej numerem płatnika Sold.
2. Do Programu Beauty Club na zasadach Uczestnika może przystąpić jedynie:
a) Przedsiębiorstwo, prowadzące działalność usługową polegającą na świadczeniu usług fryzjerskich, które jako klient Orbico, jest identyfikowane pod numerem płatnika „Sold”, czyli numerem przypisanym do prowadzonej działalności gospodarczej.
b) Uczestnikiem programu może być tylko przedsiębiorstwo zarejestrowane w systemie Orbico jako Odbiorca/kontrahent w transakcjach zakupu profesjonalnych produktów marek Wella Professionals / System Professional / Londa Professional / NIOXIN / Sebastian Professional / Seb Man / ghd / TT / Valera / Fromm na potrzeby prowadzonej działalności usługowej i sprzedażowej w swoim salonie/salonach, nabywający ww. towary bezpośrednio od Orbico, dokonujące zakupów kwartalnych nie mniejszych niż 1.500 PLN netto, liczonych w cenach po rabacie. Uczestnikiem programu może być również przedsiębiorstwo zarejestrowane w systemie Orbico jako Odbiorca/kontrahent w transakcjach zakupu produktów marki OPI na potrzeby prowadzonej działalności usługowej i sprzedażowej w swoim salonie/salonach, nabywający ww. towary bezpośrednio od Orbico, dokonujące zakupów kwartalnych nie mniejszych niż 500 PLN netto, liczonych w cenach po rabacie. Obrót Uczestnika będzie weryfikowany po każdym pełnym kwartale kalendarzowym i w przypadku nie spełnienia wymogu osiągnięcia wskazanego wyżej obrotu, konto Uczestnika zostanie wyzerowane. Konto Uczestnika jest identyfikowane z przyporządkowanym mu numerem płatnika "Sold" w systemie Orbico.
c) Uczestnikiem Programu nie może być żadna osoba będąca w stosunku pracy z Orbico, jak również członkowie najbliższej rodziny pracowników Orbico, tj. współmałżonek i dzieci.
3. W celu przystąpienia do Programu Beauty Club na zasadach Uczestnika należy:
a) wypełnić w sposób kompletny papierowy Formularz Przystąpienia do Programu przedstawiony przez Przedstawiciela Handlowego Orbico w trakcie wizyty w przedsiębiorstwie aplikującym o udział w Programie. Osoba reprezentująca aplikujące przedsiębiorstwo powinna podać w Formularzu wymagane w nim dane, złożyć niezbędne oświadczenia (w zakresie akceptacji Regulaminu Programu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją i udziałem w Programie), a następnie powinna podpisać Formularz i przekazać go Przedstawicielowi Handlowemu Orbico. Przedstawiciel Handlowy Orbico zobowiązany jest przekazać wypełniony formularz do Zarządzającego Programem (w formie elektronicznej oraz w oryginale);
LUB:
b) wypełnić w sposób kompletny elektroniczny Formularz Przystąpienia do Programu dostępny w Serwisie, podając wszystkie wymagane w nim dane i składając niezbędne oświadczenia (w zakresie akceptacji Regulaminu Programu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją i udziałem w Programie), a następnie – korzystając z funkcjonalności dostępnej – należy przesłać wypełniony Formularz do Zarządzającego Programem.
4. Poprzez podpisanie i złożenie Formularza Przystąpienia do Programu zgodnie z pkt. 3 a) powyżej, jak również poprzez jego wysłanie zgodnie z pkt 3 b) powyżej, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
5. Wypełnione Formularze Przystąpienia do Programu, przekazane lub przesłane do Zarządzającego Programem zgodnie z pkt 3 powyżej, podlegają weryfikacji przez Zarządzającego Programem. W toku weryfikacji Podmiot Zarządzający sprawdza, czy przedsiębiorstwo aplikujące o udział w Programie spełnia warunki uczestnictwa w Programie, wskazane w niniejszym Regulaminie. Po pozytywnej weryfikacji, Zarządzający Programem akceptuje złożony Formularz Przystąpienia do Programu i przyznaje aplikującemu przedsiębiorstwu status Uczestnika Programu.
6. Uczestnik, którego przystąpienie do Programu Beauty Club zostało zaakceptowane przez Zarządzającego Programem, może utworzyć Konto Uczestnika w Serwisie, poprzez utworzenie LOGINU i HASŁA. Powyższe dane tworzone są przez Uczestnika w Serwisie lub podczas rozmowy telefonicznej z infolinią Programu Beauty Club.
7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarządzającego Programem o każdej zmianie swoich danych, w tym danych osobowych, podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu.
8. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Zarządzającego Programem o zmianie swoich danych, w tym danych osobowych, Zarządzający Programem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu Beauty Club, Informacji o Stanie Konta, Nagród Uczestnika na niewłaściwy adres.


III. Dane osobowe Uczestników Programu Beauty Club
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Salsy 2.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Orbico zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w celach związanych z realizacją i obsługą Programu.
3. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu przez Orbico zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Informacje te zostały także dołączone do papierowej wersji Formularza Przystąpienia do Programu.


IV. Przyznawanie i odejmowanie Punktów
1. Zarządzający Programem jest zobowiązany przyznawać Punkty na Konto Uczestnika za nabycie bezpośrednio od Orbico Towarów objętych Programem. Punkty będą naliczane w trybie tygodniowym wedle wykonanego obrotu Net Sales 1 w transakcjach nabycia Towarów bezpośrednio od Orbico.
Net Sales 1= wartość sprzedaży po cenach cennikowych netto (bez VAT) pomniejszona o rabaty udzielone na fakturze oraz o premie pieniężne udzielone z tytułu dodatkowych umów (np. umowy wyjazdu na szkolenie zawodowe lub umowy pożyczki) jeśli umowy te zawierają zapis o premiach.
W przypadku umów handlowych, na wartość 90.000 PLN rocznie i więcej, klientowi naliczają się punkty maksymalnie do wysokości +20% ponad wartość podpisanej umowy. W każdej chwili klientowi przysługuje możliwość podpisania umowy na większą wartość obrotu, jeżeli potencjał klienta uległ zmianie od czasu podpisania ostatniej umowy.
Orbico zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach, obrót zrealizowany poprzez zakup wybranych ofert promocyjnych może zostać odjęty z całkowitego obrotu Uczestnika i nie zostaną naliczone Punkty do tej części zrealizowanego obrotu. Przedstawiciele handlowi każdorazowo będą o takiej sytuacji informować Uczestników.
2. Zarządzający Programem ma wyłączne prawo ustalania, które towary oferowane przez niego stanowią Towary objęte Programem Beauty Club i ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie Towarów objętych Programem Beauty Club.
3. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika według Tabeli Przeliczeniowej Punktów Standardowych obowiązującej w danym czasie.
4. Punkty będą naliczane od 1-go dnia miesiąca przystąpienia do Programu z tym, że przez przystąpienie do Programu rozumie się rejestrację Uczestnika w systemie przez Zarządzającego Programem.
5. Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie informacji zawartych w Tabeli Przeliczeniowej Punktów Standardowych, a także informacji w zakresie Towarów objętych Programem. Zarządzający Programem będzie udostępniał informacje o takich zmianach poprzez serwis internetowy co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie.
6. Oprócz Punktów przyznawanych według Tabeli Przeliczeniowej Punktów Standardowych, Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Zarządzającego Programem.
7. Informacje o promocjach dostępne będą w oddziałach Zarządzającego Programem, w Serwisie lub zawarte w materiałach informacyjnych wysłanych do Uczestnika przez Zarządzającego Programem.
8. Zarządzający Programem nie ma obowiązku sprawdzania, czy Punkty zostały ważnie przyznane. Jeżeli zostanie potwierdzone, że Punkty nie zostały ważnie przyznane, Zarządzający Programem będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. Zarządzający Programem może także wstrzymać wydanie Nagrody na okres nieprzekraczający 30 dni kalendarzowych, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia Towarów objętych Programem.
9. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Zarządzającego Programem w przypadku, gdy Uczestnik zwróci firmie Orbico nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty. W takim przypadku w kolejnym okresie naliczania Punktów na konto Uczestnika zostanie zwrócona odpowiednia do wartości zakupu ilość Punktów.
10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać poprzez wiadomość emailową, wiadomość SMS, na stronie internetowej Programu Beauty Club (https://salonprofessional.pl/beautyclub) i telefonicznie pod numerem Infolinii 32 325 60 80 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 lub w inny sposób przewidziany przez Zarządzającego Programem.
11. Uczestnik może zgłosić reklamację do 7 dni od daty dokonania transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarządzającego Programem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji
12. Punkty zebrane przez Uczestników w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 grudnia roku bieżącego - są ważne do 15 lutego roku następnego. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika. Z dniem 16 lutego kolejnego roku rozpoczyna się naliczanie Punktów za kolejny rok.
13. O ile Zarządzający Programem nie postanowi inaczej, Punkty i prawa z nimi związane nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami Uczestnika należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
14. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze, ani inne świadczenia nie znajdujące się w Katalogu Nagród.


V. Nagrody
1. Wszystkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady dostarczenia Nagród są poddane takim warunkom i ograniczeniom, jakie zawarte są w aktualnym Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem.
2. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy Nagród, w szczególności w odniesieniu do Nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji.
3. Obowiązki i odpowiedzialność Zarządzającego Programem związane z Nagrodami ograniczają się do zapewnienia dostawy lub możliwości odbioru Nagrody na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.
4. W przypadku wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z praw przewidzianych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody. Korzystanie z gwarancji podlega ograniczeniom określonym w karcie gwarancyjnej. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Uczestnik jest zobowiązany przedstawić wraz z gwarancją producenta Nagrody dowód dostawy Nagrody wystawiony przy jej dostawie.
6. Zarządzający Programem zastrzega, że informacje o Nagrodach prezentowane w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie, Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub w związku ze wzrostem kosztów przyznania Nagród.
8. Wydanie Nagrody jest dokonane na rzecz Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą, na podstawie sprzedaży wybranej Nagrody za kwotę 1 zł netto +VAT.
9. W przypadku nagród będących w Katalogu Nagród w kategorii Duży sprzęt do pracy w salonie, takich jak: Climazon, Hairspa i Visionair, Klient ma możliwość otrzymania Nagrody z wyżej wymienionej kategorii, jeżeli na swoim Koncie Uczestnika zgromadzi minimum 50% Punktów wymaganych dla danej Nagrody z wyżej wymienionej kategorii, a pozostałą wartość Nagrody zapłaci według ceny cennikowej. Klient nie może zalegać z płatnością jakiejkolwiek faktury wobec Orbico oraz jego średnie opóźnienie w regulowaniu płatności za faktury nie może być wyższe niż 7 dni za ostatnie 3 miesiące od dnia deklaracji odbioru Nagrody.


VI. Wymiana Punktów na Nagrody
1. Zamówienie na Nagrodę może zostać złożone jedynie przez Uczestnika.
2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, z zachowaniem zasad wymiany Punktów na Nagrody zawartych w niniejszym Regulaminie Programu.
3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione przez Uczestnika wyłącznie na Nagrody przedstawione w aktualnym Katalogu Nagród lub w innych aktualnych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem.
4. Aby wymienić Punkty na Nagrodę, Uczestnik powinien, w zależności od rodzaju Nagrody, złożyć odpowiednie zamówienie na stronie internetowej Programu Beauty Club, lub – po weryfikacji danych Uczestnika – pod numerem Infolinii. Składając zamówienie Uczestnik może wskazać inny adres dostawy Nagrody niż adres siedziby jego firmy, o ile adres ten jest powiązany z prowadzoną przez Uczestnika działalnością (w tym miejscu przypominamy, że zgodnie z niniejszym Regulaminem osobami uprawnionymi do otrzymania Nagrody są wyłącznie Uczestnicy spełniający wymogi określone w tym Regulaminie).
5. Klient w momencie deklaracji odbioru:
- nie może zalegać z płatnością jakiejkolwiek faktury wobec Orbico;
- jego średnie opóźnienie w regulowaniu płatności za faktury nie może być wyższe niż 7 dni za ostatnie 3 miesiące od dnia deklaracji odbioru Nagrody.
6. Jeśli w terminie 7 dni od daty rejestracji na Koncie Uczestnika wymiany Punktów na Nagrodę nie zostanie zgłoszona reklamacja, uznaje się, że wymiana Punktów nastąpiła zgodnie z zamówieniem Uczestnika.
7. W celu identyfikacji Uczestnika, Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo do zadawania w trakcie składania zamówienia na Infolinii pytań dotyczących danych osobowych Uczestnika zgłoszonych przez niego w trakcie rejestracji do Programu oraz o podanie numeru Sold lub adresu e-mail. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi dostarczenia wymaganych informacji lub podane informacje nie zgadzają się z informacjami zawartymi w systemie, Zarządzający Programem może odmówić realizacji zamówienia na Nagrodę.
8. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika, liczba Punktów odpowiadająca zamówionej Nagrodzie, wskazana w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem, będzie odjęta ze Stanu Konta Uczestnika, przy czym Punkty przyznane najwcześniej będą odjęte w pierwszej kolejności.
9. Zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Zarządzający Programem nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Uczestnika z tytułu zamówienia Nagrody.
10. Orbico zapewni dostarczenie Nagrody, o ile to możliwe, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika. Orbico nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wysłanej przez niego Nagrody, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku, gdy Orbico posiada dowód trzykrotnego wysłania Nagrody do Uczestnika na adres Uczestnika znajdujący się w systemie, ponowne wysłanie Nagrody może nastąpić po uprzednim pokryciu przez Uczestnika kosztów przesyłki. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli nie odbierze jej w terminie miesiąca od dnia złożenia zamówienia na Nagrodę. Zarządzający Programem nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Uczestnika z tytułu zamówienia takiej Nagrody.
11. Orbico dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać w/w terminu 14 dni dostawy, jednakże warunkiem dostarczenia Nagrody jest jej dostępność. Orbico zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku tymczasowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Orbico. W szczególności dotyczy to małych i dużych sprzętów fryzjerskich, w przypadku, których czas oczekiwania może wynosić do 30 dni kalendarzowych, lub dłużej.
12. W przypadku, gdy Nagroda zamówiona przez Uczestnika nie jest już dostępna w Programie Beauty Club, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie i Zarządzający Programem zwróci na Konto Uczestnika Punkty w ilości odpowiadającej zamówionej Nagrodzie.
13. Nagroda zamówiona przez Uczestnika będzie dostarczona na adres Uczestnika podany w trakcie rejestracji do Programu lub na inny adres wskazany przez Uczestnika, jeżeli zostanie on zaakceptowany przez Zarządzającego Programem.
14. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy dostarczona Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń oraz dodatkowo, w przypadku Nagród dostarczanych kurierem lub pocztą poleconą sprawdzić czy zawartość przesyłki zgodna jest ze specyfikacją jakościową (kod Nagrody i rodzaj Nagrody) oraz ilościową dołączoną do przesyłki.
15. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody lub niezgodności jakościowej lub ilościowej przesyłki z dołączoną do przesyłki specyfikacją, Uczestnik powinien niezwłocznie, tj. w trakcie odbioru, zgłosić ten fakt pracownikowi firmy kurierskiej lub poczty. W przypadku odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej lub poczty powinien być sporządzony protokół szkodowy.
16. Protokół, o którym mowa w pkt. 15 powyżej jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co do rodzaju, ilości lub jakości dostarczonych Nagród. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagród oraz rodzaju lub ilości wydanych Nagród zgłoszone po odbiorze Nagrody nie będą uznawane przez Zarządzającego Programem. W konsekwencji pozytywnego rozpoznania reklamacji Punkty zostaną zwrócone na Konto Uczestnika.
17. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona na Nagrodę właściwą wolną od wad, a brakująca Nagroda zostanie dostarczona, o ile to możliwe, w ciągu 14 dni kalendarzowych.


VII. Utrata statusu Uczestnika i zakończenie Programu Beauty Club
1. Zarządzający Programem ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu Beauty Club ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, lub
b) Zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą zgłoszoną do udziału w programie Beauty Club pod podanym numerem płatnika Sold lub,
c) Uczestnik zalega z płatnościami wobec Orbico.
2. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Beauty Club składając pisemne oświadczenie o rezygnacji u Zarządzającego Programem. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Orbico w celach związanych z realizacją i obsługą Programu jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Programie.
3. Z chwilą doręczenia Zarządzającemu Programem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Uczestnik ma możliwość nabycia Nagród, za zebrane Punkty na swoim koncie w terminie 3 miesięcy od utraty statusu Uczestnika.
4. Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Beauty Club w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem poprzez wiadomość email, wiadomość SMS lub telefonicznie lub przez stronę internetową https://salonprofessional.pl/beautyclub ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych.
5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Beauty Club zgodnie z pkt. 4 powyżej:
a) Zarządzający Programem jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Beauty Club oraz do umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej Programu Beauty Club - https://salonprofessional.pl/beautyclub.
b.) Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 60 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zarządzającego Programem zawiadomienia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Beauty Club. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika.


VIII. Zmiany Regulaminu Programu
1. Zarządzający Programem jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu z ważnych powodów w każdym czasie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu przed zmianą Regulaminu.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Zarządzający Programem każdorazowo zawiadomi Uczestnika o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu Programu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Programu Beauty Club, jak również za pośrednictwem wiadomości email.
3. W przypadku, gdy Zarządzający Programem wprowadzi zmiany do niniejszego Regulaminu Programu zgodnie z postanowieniami pkt. 1 powyżej, Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Beauty Club ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Zarządzającemu Programem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zarządzający Programem zawiadomił Uczestnika o wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu.
4. Zmieniony Regulamin Programu będzie obowiązywał Uczestnika po upływie 3 dni, od daty zamieszczenia informacji o dokonanych zmianach, zgodnie z pkt. 2 powyżej.
IX. Zawiadomienia
1. Jeżeli Regulamin Programu nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi przez Zarządzającego Programem, jeżeli zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości email, wiadomości SMS, w oficjalnym serwisie internetowym Programu Beauty Club pod adresem https://salonprofessional.pl/beautyclub lub pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia do Programu.
2. Niniejszy Regulamin Programu, zmiany do niniejszego Regulaminu Programu, Tabela Przeliczeniowa Punktów Standardowych oraz Katalog Nagród, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Beauty Club będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Zarządzającego Programem na stronie internetowej Programu Beauty Club, https://salonprofessional.pl/beautyclub.


X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu Beauty Club jest dostępny do wglądu na stronie internetowej https://salonprofessional.pl/beautyclub.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin stanowi pełny i wyczerpujący opis zasad Programu Beauty Club. W niniejszym dokumencie zawarto pełny opis zasad dotyczących Programu i jest on jedynym dokumentem regulującym zasady prowadzenia Programu Beauty Club.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

© ORBICO 2024